• Kategorija: Vijesti

247228045_592410215434726_8109363594132821228_n.jpg

Nedžad Grabus je rođen 1968. godine. Gazi Husrev-begovu medresu okončao je 1987. godine.  Završio je vanredno srednju Drvo-prerađivačku školu u Travniku 1990. godine. Na Fakultetu  islamskih nauka u Sarajevu diplomirao je 1994. godine. Magistrirao je iz oblasti Akaida  2001. godine, a doktorirao 2008. godine. Uporedo sa postdiplomskim studijem na Fakultetu  islamskih nauka u Sarajevu položio je sve ispite na postdiplomskom studiju na Filozofskom  fakultetu, Univerzitet u Sarajevu na Odsjeku za filozofiju u periodu od 1995.-1999. 

 

Od novembra 1994. do marta 1996. godine radio je u Vjersko-prosvjetnoj službi Rijaseta  Islamske zajednice u BiH. Od 1996. do 2006. radio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.  Odlukama Reisu-l-uleme, Rijaseta IZ, Sabora i uz saglasnost Nastavno-naučnog vijeća i  Upravnog odbora FIN-a angažiran je na poziciji muftije ljubljanskog i predsjednika Mešihata  IZ u Sloveniji od 2006. do 2021. godine. Od 15.09.2021. obnaša dužnost sarajevskog muftije.  

 

Od 1996. do 2002. godine, bio je asistent i predavač na predmetu Akaid na Fakultetu islamskih  nauka u Sarajevu. U zvanje docenta izabran je na osnovu saglasnosti Senata Univerziteta u  Sarajevu 02.12.2009. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran je na na osnovu Odluke  Senata Univerziteta u Sarajevu 29.04.2015. U zvanje redovnog profesora izabran je na osnovu  Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu 28.04.2021. godine.  

 

Boravio je na studijskim boravcima u Norveškoj, Egiptu, Saudijskoj Arabiji i Arizoni, SAD.  

 

Od 1994. do 2004. godine bio je suradnik Radija Bosne i Hercegovine, a od 1999. do 2005.  godine, suradnik Televizije Sarajevo. Bio je direktor Kulturno-obrazovnog Zavoda Averroes  Ljubljana u periodu od 2008. do 2012. Ponovo obnaša dužnost direktora Kulturno-obrazovnog  Zavoda Averroes Ljubljana od 9.4.2020. Član je redakcije Novog Muallima, Udruženja Ilmijje  u BiH. Član je međunarodnog uredničkog vijeća u časopisu Edinost in dialog (Unity  and Dialogue), revije za ekumensku teologiju i međureligijski dijalog, Univerzitet u  Ljubljani, Teološki fakultet, Enota (Odjel) u Mariboru. Član je redakcije časopisa  Svjetionik. Član je Evropskog vijeća vjerskih lidera, potpredsjednik je Svjetske organizacije  Religija za mir sa sjedištem u New Yorku i kopredsjedavajući Muslimansko-jevrejskog vijeća  vjerskih lidera sa sjedištem u Beču.  

 

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD  

 

Angažiran je u prvom ciklusu studija na predmetima »Uvod u nauku akaida«, »Savremene  akaidske teme«, »Rane škole kelama«, „Učenje judaizma i kršćanstva“, „Šiizam“, „Klasični  akaidski tekstovi“.  

 

Predaje na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Ljubljani, Teološki fakultet, predmet  Monoteizmi – „Islam“. Sudjelovao je i sudjeluje u komisjama za odbranu master i doktorskih  radova na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka, Univerzitetu u Zagrebu, Filozofski fakultet, Univerzitetu u Ljubljani, Teološki fakultet i Univerzitetu u Bihaću,  Islamski pedagoški fakultet. 

 

Sudjeluje na znanstvenim konferencijama, u javnim debatama o islamu u Evropi  na akademskim, diplomatskim i medijskim platformama. Njegovi tekstovi i intrevjui objavljeni  su na više svjetskih jezika: bosanskom, engleskom, njemačkom, arapskom, turskom i  slovenskom.  

 

Vodio je više znanstvenih projekata kao organizator i supervizor. Urednik je četiri zbornika  radova i monografija. U peridou 2018-2021. sudjelovao je s Izdavačkom kućom Brill u pripremi  knjige u kojoj su uz komenatre na engleskom i slovenskom jeziku objavljeni pravni i zakonski  dokumenti o islamu u Sloveniji.

  

Najvažniji projekt kojeg je vodio u periodu od 2008-2020 je izgradnja Muslimanskog kulturnog centra  u Ljubljani. Bio je odgovorna osoba od izbora lokacije, kupovine zemljišta, izbora idejnog projekta na  međunarodnom natječaju u suorganizaciji Islamske zajednice u Sloveniji i Općine Ljubljana do  konačnog završetka izgradnje, pridobivanja upotrebnih dozvola i početka upotrebe džamije 07.02.2020.  

 

Objavljene knjige:  

 

1. Vjera, znanje i spoznaja, Tugra, Sarajevo, 2014;  

2. Sožitje je naša pot (Suživot je naš put), Kulturno obrazovni zavod Averroes, Ljubljana,  2011;  

3. Ljubljanske bajramske hutbe, Kulturno izobraževalni zavod Averroes, Ljubljana, 2020;  4. Šejh-Jujino tumačenje temeljnih tema maturidijskog akaida (Glosa na  Karabagijev komentar kaside el-Lamijje), Kulturno izobraževalni zavod Averroes,  Ljubljana, 2020;  

5. Od „drugoga“ do bližnjega (eseji o islamu u sekularnoj državi i međureligijskom  dijalogu), Kulturno izobraževalni zavod Averroes, Ljubljana, 2020;  

6. Annotated Legal Documnets on Islam in Europe – Slovenia, Brill, Leiden/Boston, 2021.  

 

Objavio je značajan broj znanstvenih radova, prijevoda knjiga i akademskih članaka, prikaza  knjiga, recenzija i analiza u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima. Njegovi intervjui  objavljivani su u relevenatnim medijskim kućama na bosanskom, slovenskom, arapskom,  njemačkom, turskom i engleskom jeziku. 

Error: No articles to display